Vyhláška MPSV o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot

Vyhláška
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 4. ledna 1995
č. 12/1995 Sb.,
o zajištění bezpečnosti práce a provozu
u skladovacích zařízení sypkých hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle §133 odst.8 zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.74/1994 Sb.:


§1


Rozsah platnosti

§1(1) Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby zabývající se projekcí, konstrukcí, výrobou, montáží, provozem, obsluhou, údržbou, rekonstrukcí a opravami skladovacích zařízení sypkých hmot.

§1(2) Vyhláška se nevztahuje na činnost, pracoviště a technická zařízení podléhající podle zvláštních předpisů (Pozn. č.1: §39 odst.1 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č.542/1994 Sb. §1 odst.1 vyhlášky Českého báňského úřadu č.73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot.) dozoru orgánů státní báňské správy.

§2

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) skladovacím zařízením sypkých hmot (dále jen "skladovací zařízení") je stabilní zařízení nebo prostorová konstrukce umožňující skladování sypké hmoty, jehož objem přesahuje 3 m3 a ve kterém lze skladovat sypké hmoty o výšce přesahující 1500 mm,

b) skladováním sypkých hmot - plnění, uložení a vyprazdňování skladovacího zařízení,

c) sypkou hmotou materiál složený z jednotlivých částic se soudržností vzniklou třením, jehož sypný úhel vyjádřený ve stupních, který svírá vodorovná rovina a povrchová přímka sypného kužele, nepřesáhne 60 stupňů,

d) stálým dozorem nepřetržité sledování pracovní činnosti zaměstnanců a stavu pracoviště, při němž zaměstnanec určený provozovatelem se nesmí od zaměstnanců vzdálit a nesmí se zaměstnávat ničím jiným než dozorem,

e) nebezpečným prostorem místa, kde hrozí pád do volného prostoru, a místa ohrožená zasypáním, výbuchem, vysokými teplotami, působením chemických látek, statickou elektřinou, elektrickým proudem apod.

§3

Projektování, konstrukce a výroba skladovacích zařízení

§3(1) Projekt a konstrukce skladovacího zařízení musí řešit všechna známá rizika ohrožující život a zdraví fyzických osob, jakož i bezpečnost technického zařízení a musí stanovit opatření k zabránění mimořádných situací, zejména aby se při skladování sypkých hmot nevytvářely klenby, trychtýře, převisy nebo nedocházelo k ulpívání skladované sypké hmoty na stěnách.


Neprezentujeme celou vyhlášku, ale částečně jsme Vám ukázali, proč je nutno se danou oblastí zabývat.

Úkolem všech nás je minimalizovat pravděpodobnost možnosti výskytu mimořádných situací

Pomocí technických opatření lze problém vyřešit a odstranit.

Studujme a řešme, pokud je ještě čas!