částka 144, Sbírka zákonů, Č. 378 / 2001, Strana 7989

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a použí­vání stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot (dále jen „skladovací zařízení“), kterými jsou stabilní zařízení nebo prostorové konstrukce umožňující skla­dování sypké hmoty, jejichž objem přesahuje 3 m3 a v nichž lze skladovat sypké hmoty o výšce přesahu­jící 1,5 m jsou

 1. Zabránění přístupu k nebezpečnému prostoru, ve kterém by mohlo dojít k zachycení zaměstnanců.

 2. Ochrana před padajícími, odlétajícími nebo roz­prašovanými sypkými hmotami a zabránění nežádoucímu vniknutí předmětů do skladovacích o zařízení.

 3. Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny.

 4. Zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem pro případ možného nebezpečí nahromadění plynných nebo tuhých emisí nebo jejich směsí ve výbušných koncentracích.

 5. Stanovení velikosti a tvarů otvorů ochranných za­řízení s přihlédnutím k nebezpečnému prostoru a s ohledem na vlastnosti, strukturu a množství skladovaných sypkých hmot a na možnosti propadnutí zaměstnanců do skladovacího zařízení.

 6. Zabezpečení vstupů a otvorů do uzavřených, ne­bezpečných prostor proti nežádoucímu vstupu zaměstnanců nebo jejich nahodilému pádu; ochrana vstupů k otevřenému skladovacímu zařízení, kde je možnost stálého přístupu k hornímu otvoru, před pádem dovnitř skladovacího zařízení pevným zábradlím s vrchním madlem ve výšce 1,1 m.

 7. Zajištění spolehlivé těsnosti vypouštěcích otvorů jejich uzávěrů tak, aby odpovídaly vlastnostem skladované sypké hmoty, největšímu přípustnému tlaku nebo podtlaku a aby nemohlo dojít k jejich náhodnému otevření.

 8. Zabezpečení instalovaných ochranných zařízení proti samovolnému uvolnění; uzamčení odníma­telných částí klíčem nebo jiným nástrojem.

 9. Zřízení plošin a přístupových lávek pro obsluhu o šířce nejméně 0, 5 m.

 10. Vybavení účinným ochranným zařízením k ome­zení nebezpečné koncentrace škodlivin.

 11. Přijetí bezpečnostních opatření k zabránění vytváření, kleneb, trychtýřů, převisů skladovaných hmot nebo jejich ulpívání na stěnách skladova­cího zařízení, k zabránění nahrnování skladované sypké hmoty v okolí plnicích otvorů skladovacích zařízení umístěných pod úrovní terénu nebo podlahy nad výšku 1,5 m od úrovně okolního terénu nebo podlahy.
 12. Zajištění osvětlení, včetně nouzového osvětlení, manipulačním prostoru, kde se zdržuje obsluha a zaměstnanci.

 13. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel uvede

a) zaměstnance oprávněné k používání skladovacího zařízení a k vedení evidenční knihy o údržbě obsahující termíny, rozsah a způsob jejího provádění,

b) opatření pro vstup do skladovacího zařízení, ze­jména technologický postup, způsob signalizace, zajištění proti nežádoucímu spouštění, zabezpečení zaměstnanců a jejich zajištění při vstupu do skladovacího zařízení‘ nejméně dvěma dalšími za­městnanci s napnutým zajišťovacím lanem a se stálým dozorem,

c) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny,

d) způsob zajištění vstupních otvorů do uzavřených skladovacích zařízení,

e) technologický postup pro obsluhu, dojde-li k přerušení vyprazdňování,

f) termíny a rozsah kontrol vlastností uložených sypkých hmot z hlediska možného samovznícení nebo výbuchu,

g) zakázané úkony a činnosti, zejména vstup vypouštěcím otvorem, pokud není skladovací zařízení prázdné, vstupování na skladovaný materiál, ovládání uzávěru skladovacího zařízení z ložné plochy dopravního prostředku a zdržování se na jeho ložné ploše po celou dobu plnění nebo vyprazdňování.